การประชุมนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
: กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2-5
ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program)
ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์